Įstaigos planai

KAUNO VINCO BACEVIČIAUS PRADINĖS MOKYKLOS  

UGDYMO PLANAS

 

Ugdymo planas 2016-2017 metams


 

MOKYKLOS STRATEGINIS  PLANAS

Mokyklos strateginis planas


 

MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMA   2016 metams

Mokyklos veiklos programa
2016-2017 m.m. mėnesių veiklos planai:

Rugsėjo mėnesio darbo planas 1 2

Spalio mėnesio darbo planas 1 2 3

Lapkričio mėnesio darbo planas 1 2 3

Gruodžio mėnesio darbo planas 1 2 3

Sausio mėnesio darbo planas 1 2 3

Vasario mėnesio darbo planas 1 2 3

Kovo mėnesio darbo planas 1 2 3

Balandžio mėnesio darbo planas 1 2 3

Gegužės mėnesio darbo planas 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos vertinimo sistema


Visos pradinių klasių mokytojos nuo 2009 m. rugsėjo dirba pagal atnaujintas pradinio ugdymo BP. Mokinių pasiekimų fiksavimui nutarta naudoti mokykloje sukurtas pasiekimų knygeles „Mano pasiekimai“. Kiekviena mokytoja gali turėti savo vertinimo sistemą, kuri neprieštarauja priimtai mokykloje.

Vertinant pradinukų pasiekimus, naudojame formuojamąjį, diagnostinį ir apibendrinamąjį vertinimą.
              
Dažniausiai taikomas formuojamasis vertinimas. Jis padeda mokiniams sužinoti ir suprasti, kokių rezultatų jie siekia.  Šis vertinimas neatsiejamas nuo pamokos uždavinio - vertinama pagal tai, ko buvo tikėtasi ir kiek pasiekta.  Todėl būtinas nuolatinis efektyvus grįžtamasis ryšys, kad mokiniai suprastų, ką ir kaip turi daryti, siekiant geresnių rezultatų. Šis vertinimas didina  mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, norą siekti daugiau, žadina mokymosi motyvaciją. Taip pat vertinama  kiekvieno vaiko individuali pažanga, lyginant to paties mokinio dabartinius pasiekimus su ankstesniais.
  
Diagnostinis vertinimas vyksta sistemingai remiantis mokinių stebėjimu, namų darbų, pasitikrinamųjų, kontrolinių darbų, testų rezultatais. Užduotys įvertinamos remiantis tam tikrais kriterijais: ko buvo tikėtasi ir siekta,  nurodant mokinio pasiekimus atitinkantį lygį pagal pasiekimų lygių požymius, aprašytus pradinio ugdymo BP. Vertinamoji išvada užrašoma trumpu komentaru greta atliktos užduoties.

Pusmečio, metų pabaigoje atliekamas apibendrinamasis vertinimas. Mokinių pasiektas mokymosi lygis (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas) įrašomas pasiekimų knygelėse ir pradinio ugdymo dienyno skyriuje ,,Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“.

Mokinių, kuriems bendro lavinimo mokyklos pradinio ugdymo programos atskiri ugdomieji dalykai yra modifikuoti, mokymosi pasiekimai yra vertinami taikant visiems mokiniams bendrą  vertinimo sistemą, t.y. pagal pasiekimų lygių požymius.

Mokinių, kurie ugdosi pagal adaptuotą pradinio ugdymo programą, pasiekimų pažanga yra rašoma padaryta arba nepadaryta pažanga (p.p arba n.p).

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas šiais principais:  
                
•    Humaniškumo. Kiekvienas mokinys gerbiamas, mylimas, psichologiškai saugus, sugebantis adekvačiai save vertinti.
•    Individualumo. Ši vertinimo sistema fiksuoja individualią kiekvieno mokinio pažangą.
•    Patikimumo. Nuolatinis informacijos kaupimas atspindi realius mokinio pasiekimus.
•    Efektyvumo. Savo paties galimybių ir pasiekimų įsivertinimas, požiūris į savo laimėjimus ir nesėkmes skatina siekti užsibrėžtų tikslų.

Vertinimo dalyviai ir jų vaidmuo:
•    Mokiniai – dalyvauja, gauna vertinimo informaciją, mokosi vertinti, planuoja mokymąsi.
•    Mokinių tėvai (globėjai) – gauna informaciją.
•    Mokytojai – planuoja, atlieka, fiksuoja, informuoja, koreguoja, teikia pagalbą.
•    Mokykla – nustato vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką, pagalbą mokiniui, informuoja, koreguoja.

Vertinimo metodika pagrįsta tuo, kad ji:
•    Ugdytų, o ne slopintų, skatintų, o ne baustų.
•    Neskirstytų mokinių į „gerus“ ir „blogus“, nežeistų jų žmogiško orumo.
•    Fiksuotų individualią pažangą, o ne lygintų vaikus vienus su kitais.
•    Nerūšiuotų vaikų pagal prigimtines galias, intelektinius ar kt. gabumus.

Vertinimo informacijos fiksavimas

Didžioji dalis vertinimo informacijos yra perteikiama žodžiu.

Fiksuojama raštu:
•    Kiekvieno mokinio individualūs pasiekimai (prie kai kurių mokinių darbų – komentarais).
•    Kontroliniai darbai, testai – pagal susitarimą – komentarais ir/arba  pasiekimų lygiais (A. – aukštesnysis, Pg. – pagrindinis,  Pt -  patenkinamas, N -  neatitinka patenkinamo lygio požymių ) .

Vertinimo fiksavimo formos:
•    Paaiškinimai individualiuose mokytojų darbo planuose.
•    Mokinių darbai ir sąsiuviniai.
•    Mokytojų užrašai.
•    Mokinių savęs vertinimas (emocijų vaizdavimas piešinėliu, pokalbis, trumpas  aprašymas).

Tėvų informavimas:
•    Individualūs pokalbiai apie vaiko pažangą, pabrėžiant stipriąsias ir silpnąsias puses.
•    Komentarai (konkrečios detalės, pastabos) sąsiuviniuose, kontroliniuose darbuose, testuose.
•    Informacija knygelėse „Mano pasiekimai“.
•    Koncertai ir šventės tėvams.

         

Metodinės – kūrybinės grupės pirmininkė                                                      Daiva Degutienė

Adresas: Savanorių pr. 91, Kaunas
Telefonas: 8-37-422953
EL. paštas:
pradine@vbacevicius.kaunas.lm.lt

 

Adresas: Savanorių pr. 91, Kaunas
Telefonas: 8-37-422953
EL. paštas: pradine@vbacevicius.kaunas.lm.lt